Informacje

RODO

Osoby dokonujące czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej Dawid Pukowiec, Justyna Kaźmierska spółka cywilna  z siedzibą w Rydułtowach (44-280) ulica Ofiar Terroru numer 3 informuję się, że:

– Administratorami ich danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą:  Kancelaria Notarialna Dawid Pukowiec, Justyna Kaźmierska spółka cywilna, z siedzibą w Rydułtowach (44-280) ulica Ofiar Terroru numer 3, tel. 32 457 55 12, 605 216 865, e-mail:  pukowiec.notariusz@wp.pl, NIP 6472588707 – notariusze Dawid Pukowiec i Justyna Kaźmierska,

– ich dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2019.540) i innych, tylko i wyłącznie w celu dokonania  czynności notarialnych oraz obsługi tych czynności notarialnych,

– podanie danych osobowych w przypadku czynności notarialnych jest wymogiem ustawowym (art.85§1 i art.92§1 Prawa o notariacie), a ich niepodanie uniemożliwia dokonanie czynności notarialnej,

– osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują uprawnienia wynikające ze wskazanych wyżej przepisów, a zwłaszcza prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, ich usunięcia, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – na zasadach z tych przepisów wynikających, z zaznaczeniem, że prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie ma zastosowania między innymi w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

– ich dane będą przetwarzane przez okres 10 lat (okres przechowywania między innymi oryginałów aktów i ksiąg notarialnych wynikający z art.90§1 Prawa o notariacie oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym).

not. Dawid Pukowiec

not. Justyna Kaźmierska