Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności notarialnej, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U.2013.237).

Stawki określone w powyższym rozporządzeniu są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia wynagrodzenia. Powyższa regulacja dotyczy odpowiednio osoby prawnej, które wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. W następstwie złożonego wniosku  sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Wówczas  za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy określonej powyżej.

Ponadto notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów oblicza, pobiera i przekazuje do właściwego organu podatkowego podatki. Notariusz jest płatnikiem następujących podatków:
  • podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Jeżeli w akcie notarialnym został zawarty wniosek o wpis do księgi wieczystej podlega on opłacie sądowej, którą pobiera notariusz od wnioskodawcy. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje do właściwego sądu rejonowego.Kancelaria Notarialna Dawid Pukowiec

ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy

tel./fax 32 457-55-12/kom. 605-216-865
e-mail: pukowiec.notariusz@wp.pl