Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne,

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • sporządza poświadczenia:


   - własnoręczności podpisu,
   - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
   - datę okazania dokumentu,
   - pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

 • doręcza oświadczenia,

 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,

 • sporządza protesty weksli i czeków,

 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

 • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.Kancelaria Notarialna Dawid Pukowiec

ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy

tel./fax 32 457-55-12/kom. 605-216-865
e-mail: pukowiec.notariusz@wp.pl