Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne;

1.1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

1.2 podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

1.3 podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem
osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

2. sporządza poświadczenia:
– własnoręczności podpisu,
– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
– datę okazania dokumentu,
– pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

3. spisuje protokoły;

4. sporządza protesty weksli i czeków;

5. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym
nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne;

6. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

7. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w
księdze wieczystej;

9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.